کسب رتبه 1 در سیستم های ویژه و رتبه 1 در تولید و ارائه دستگاهای جانبی

 به اطلاع می رساند شرکت هوشمند نمایه افراز به استناد آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی رتبه ی 1 در سیستم های ویژه و رتبه ی 1 در تولید و ارائه ی دستگاه های جانبی را کسب نموده است . امیدواریم موفقیت های این مجموعه در راستای ارتقا کیفیت و امنیت صنعت حمل و نقل هوشمند کشور بیش از پیش مفید فایده قرار گیرد.