نمایشگاه اینترترافیک چین

شرکت هوشمند نمایه افراز با حضور مستمر در نمایشگاه های صنایع مرتبط با حوزه ی حمل و نقل هوشمند ITS به نمایش گوشه ای از توانمندی هایش پرداخته است و همواره این موضوع را جزو برنامه ی کاری خود قرار داده است.